Jongen en meisje
basketbal removebg preview

Worden elke vijf jaar herzien

Protocollen, werkinstructies & pedagogisch beleidsplan

Hieronder kan u de voornaamste punten in onze werkinstructies en concrete beleidsplannen raadplegen. Die zijn op onze missie en visie gebaseerd.

Jongen en meisje

In dit protocol geven we aan welke informatie we wel of niet met uw kind zullen bespreken. De grenzen die we daarin stellen, bepalen we samen met u tijdens een intakegesprek.

Via dit protocol stimuleren we kinderen om onder begeleiding van een pedagogische medewerker van school naar onze locatie te fietsen. We stellen een aantal voorwaarden waaraan de fiets van uw kind moet voldoen en welke regels uw zoon of dochter als weggebruiker moeten naleven.

 

Om de veiligheid van uw kind te kunnen blijven garanderen, kan een pedagogische medewerker een kind verbieden om al fietsend de baan op te gaan. Dat gebeurt echter enkel wanneer de veiligheid van uw kind en/of anderen in het gedrang komt.

In lijn met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan we discreet om met de persoonsgegevens van kinderen, ouders, verzorgers, medewerkers en andere betrokken partijen.

Als ouders of verzorgers het daarvoor bestemde toestemmingsformulier invullen en ondertekenen, staan ze toe dat Cool After School beeldmateriaal van hun kinderen (foto’s of video’s) kan gebruiken om ons concept via socialemediakanalen uit te dragen.

Bij Cool After School hechten we belang aan de persoonlijke hygiëne van de deelnemende kinderen en onze pedagogische medewerkers.

Gebruikt uw kind bepaalde geneesmiddelen en/of moeten die tijdens de opvang toegediend worden? In dat geval vragen wij u om ons daarvan via het Formulier Toestemming en Gebruik Medicatie op de hoogte te stellen. In geval van nood kunnen wij dan snel handelen en de instructies om medicatie bij uw kind toe te dienen nauwgezet opvolgen.

Wij vragen u om afhankelijk van de weersomstandigheden uw kind van gepaste kleding te voorzien en eventueel reservekleding mee te geven. Wanneer er waterspelletjes op het programma staan, zullen wij die van tevoren meedelen.

Hoewel we er alles aan doen om ongelukken te vermijden, brengen wij uw kind meteen in veiligheid bij problemen. Indien nodig, zien we erop toe dat we uw kind eerste hulp verlenen. Onze pedagogische medewerkers houden zich daarbij aan het daarvoor opgestelde stappenplan.

Als wij signalen zouden opmerken die op huiselijk geweld, grensoverschrijdend gedrag of geweld door een van onze medewerkers wijzen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om daar op een adequate en professionele manier mee om te gaan. Dergelijke situaties kunnen immers niet door de beugel. We houden daarbij rekening met de huidige wetgeving en handelen te allen tijde naar de veiligheid van het kind in kwestie.

Wil u onze protocollen, werkinstructies en beleidsplannen inkijken?
Aarzel niet om ze op te
vragen of kom gerust bij ons langs om ze op papier door te nemen.

Heeft u vragen over
onze protocollen?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!